Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – INFORMACJE OGÓLNE

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej , a mają ukończony 18 rok życia.
Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
- książeczkę wojskową;

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
1)    kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2)    kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3)    kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4)    kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2018

NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU W KRAKOWIE

PKLek

Termin

Powiat Krakowski

 

 

01.02 – 25.04.2018 r.
godz. 8-13
Kraków
ul. Włościańska 4

Powiat Wielicki

 

 

 

12.02 – 16.03.2018 r

godz. 9-13

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
Wieliczka ul. Kościuszki 15

Miasto Kraków I

 

 

 

12.02 – 26.04.2018 r

godz. 8-13

Centrum
 Kultury Podgórza
Kraków  ul. Sokolska 13

Miasto Kraków II

 

 

 

12.02 – 26.04.2018 r

godz. 8-13

Centrum
 Kultury Podgórza
Kraków  ul. Sokolska 13

Powiat Miechowski

 

 

 

05.03 – 16.03.2018 r.

godz. 9-13

Centrum Kultury i Sportu Miechów  ul. Konopnickiej 4

Powiat Olkuski

 

 

22.03-20.04.2018 r.

godz. 10-16

Dom Kultury
 Olkusz   ul. F. Nullo 3

Powiat Proszowicki

 

 

 

10.04 – 24.04.2018 r

godz. 9-13

Centrum Kultury
i Wypoczynku
Proszowice   Rynek 18