Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi, wnioski, petycje
 

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społczenych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

/art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r./

 

Jak składać skargi, wnioski i petycje:

Skargi, wnioski i petycje można składać:

  • pisemnie na adres:

           Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie, ul. Lucjana Rydla 19, 30 - 901 Kraków

  • bezpośrednio w kancelarii jawnej (w godz. 7.30 - 15.30)

            przy ul. Lucjana Rydla 19

  • pocztą elektroniczną na adres: wkukrakow@ron.mil.pl

  • poprzez ePUAP

  • faksem pod nr 261 -  134 - 243

 

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Krakowie.

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałki w godz. 11.00 - 13.00, a w godzi. od 15.00 – 17.00 żołnierz zawodowy wyznaczony przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy interesanci w wyżej wymienionych sprawach przyjmowani
są w dniu następnym.

Przy przygotowywaniu skargi, wniosku lub petycji można skorzystać z  formularza:

Formularz skargi, wniosku, petycji

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wnioski mogą dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania danego urzędu, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajanie potrzeb ludności.

Co do zasady, skargi i wnioski załatwia się w bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Petycje mogą dotyczyć w szczególności żądania zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Co do zasady, petycje rozpatruje się w bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 3 miesiące od jej złożenia.

Przy składaniu skarg, wniosków i petycji prosimy pamiętać, że urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości. W przypadku wątpliwości, czy do załatwienia Państwa sprawy właściwy jest Wojskowy Komendant Uzupełnień, prosimy nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie nr tel. 261-137-919.

 

UWAGA:

1.         Gdyby Państwo zamierzali przesłać skargę lub wniosek w innej formie niż powyższe formularze, należy pamiętać, że skargi i wnioski, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski oraz inne sygnały obywatelskie wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania.

2.         W kierowanej do WKU w Krakowie korespondencji można zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji.

3.         Zgłoszenie skargi, petycji, wniosku jest wolne od opłat.

4.         Klasyfikacja prawna pisma zależy od jego treści, nie zaś od użytej nazwy.

5.         Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek z powodu złożenia skargi lub wniosku.

6.         Bez odpowiedzi pozostanie korespondencja:

- anonimowa,

-  nieopatrzona adresem pocztowym,

- ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (art. 239 § 1 Kpa).

 

STATYSTYKA
2011 rok
Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

2012 rok
Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

2013 rok
Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

2014 rok
Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

2015 rok
Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

2016 rok
Nie wpłynęły: 
petycje, wnioski.
Wpłynęła jedna skarga.

2017 rok
Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.