Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

 

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w sprawie powołania
do służby przygotowawczej – I turnus 2016 (07.01.2016-29.04.2016)
 odbędą się w dniach od  20 do  25.11.2015r.

 

Informujemy, że w ramach szkolenia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów planowane jest przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym - grupa osobowa lekarzy w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu
w terminie styczeń - lipiec 2016r. Osoby zainteresowane tym szkoleniem (lekarze) proszone są o kontakt z WKU.

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony
dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat
i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej -
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
oraz
odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych
w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy,
z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.


 

Informujemy, że na podstawie rozkazu nr 548/SG/P1 Szefa Sztabu
Generalnego WP z dnia 01 października 2015r. szkolenie ochotników
w ramach służby przygotowawczej w 2016r. będzie realizowane:

 

  •  na potrzeby korpusu oficerów w terminie od 07 stycznia do 01 lipca 2016r.
  • na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:

 

-  od 02 lutego do 30 czerwca 2016r

-  od 05 lipca do 30 listopada 2016r.

 

  •   na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:

 

-  od 07 stycznia do 29 kwietnia 2016r.

-  od 04 maja do 26 sierpnia 2016r.

-  od 06 września do 23 grudnia 2016r.Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej