Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

 TRWA NABÓR !!!

INFORMUJEMY, ŻE TRWA NABÓR OCHOTNIKÓW
DO III TURNUSU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH
( 6 września - 23 grudnia 2016r.)

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony
dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat
i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej -
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
oraz
odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych
w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy,
z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.


Informujemy, że w ramach szkolenia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów planowane jest przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym - grupa osobowa lekarzy w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu
w terminie styczeń - lipiec 2016r. Osoby zainteresowane tym szkoleniem (lekarze) proszone są o kontakt z WKU.


 

Informujemy, że na podstawie rozkazu nr 548/SG/P1 Szefa Sztabu
Generalnego WP z dnia 01 października 2015r. szkolenie ochotników
w ramach służby przygotowawczej w 2016r. będzie realizowane:

 

  •  na potrzeby korpusu oficerów w terminie od 07 stycznia do 01 lipca 2016r.
  • na potrzeby korpusu podoficerów w terminach:

 

-  od 02 lutego do 30 czerwca 2016r

-  od 05 lipca do 30 listopada 2016r.

 

  •   na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:

 

-  od 07 stycznia do 29 kwietnia 2016r.

-  od 04 maja do 26 sierpnia 2016r.

-  od 06 września do 23 grudnia 2016r.Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej