Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

 

Informujemy, że w ramach szkolenia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów planowane jest przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym - grupa osobowa lekarzy w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu
w terminie styczeń - lipiec 2016r. Osoby zainteresowane tym szkoleniem (lekarze) proszone są o kontakt z WKU.

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony
dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat
i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej -
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie
oraz
odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych
w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy,
z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.


Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 16 marca 2015 w sprawie służby przygotowawczej ( Dz.U z 27.03.2015 poz. 449) powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach :

1)      na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w styczniu lub kwietniu

2)      na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w lutym lub lipcu

3)      na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w styczniu, kwietniu, maju, lipcu,
we wrześniu lub październiku

4)      na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

 TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W 2015 ROKU

KORPUS SZEREGOWYCH

I TURNUS - OD 07.01. DO 30.04.2015

II TURNUS - OD 05.05. DO 28.08.2015

III TURNUS - OD 01.09. DO 23.12.2015


KORPUS PODOFICERSKI

I TURNUS - OD 03.02. DO 26.06.2015

II TURNUS - OD 01.07. DO 27.11.2015

II OKRES SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ DLA STUDENTÓW
(KONTYNUACJA Z 2014) - OD 01.07 DO 28.08.2015

KURS OFICERSKI

I TURNUS - OD 07.01. DO 03.07.2015


Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej