Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

INFORMUJEMY, ŻE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W SPRAWIE POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ( II TURNUS 2017 OD 04.05.2017 DO 31.08.2017)
ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 27-29 MARCA 2017.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony dla wszystkich ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

KRYTERIA POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lati odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

REKRUTACJA

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie oraz , uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego nr 658/SG/P1 z 28 października 2016r.  informujemy, że powołanie do służby przygotowawczej w 2017r. realizowane będzie w następujących terminach:

·         na potrzeby korpusu oficerów w terminie:

  • od 10 stycznia do 7 lipca

·         na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:

  • od 1 lutego do 29 czerwca
  • od 4 lipca do 30 listopada

·         na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:

  • od 2 stycznia do 28 kwietnia (I turnus)
  • od 4 maja do 31 sierpnia (II turnus)
  • od 5 września do 22 grudnia (III turnus)

 

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej