Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
KANDYDACKEJ

Głównym zadaniem szkolnictwa wojskowego /służby kandydackiej/ jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

System służby kandydackiej obejmuje:

- uczelnie wojskowe;

- szkoły podoficerskie;

-.wojskowe ośrodki szkolenia.

 

O przyjęcie do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone
w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i posiada wykształcenie tj.:

 
  • niekarana sądownie;
  •  posiadająca obywatelstwo polskie;
  •  zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  •  wiek co najmniej osiemnaście lat;
  •  wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.  

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

  • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej;
  • sprawdzian sprawności fizycznej;
  • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera;
  • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości;
  • test ze znajomości jezyka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

Wykształcenie:

·         dyplom ukończenia studiów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów;

·         świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;

·         świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;

·         świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy do:

·         rektora - komendanta uczelni wojskowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej oraz cywilnym studentem uczelni wojskowej;

·         dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień - w przypadkach ubiegania się o: szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów /studium oficerskie/,  szkołę podoficerską,  ośrodek szkolenia oraz  studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa /kandydat na żołnierza zawodowego będący studentem studiów, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej/.

Kandydaci ubiegający się o przyjcie w grupie osobowej wywiadu wojskowego oraz w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów i podoficerów realizowane jest na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 września 2017r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r.

 

I. Dane adresowe uczelni wojskowych:

 

                                   1. Wojskowa Akademia Techniczna

                                   ul. gen. S. Kaliskiego 2
                                   00-908 Warszawa 49
                                   tel. 261 83 79 38 lub 261 83 79 39

                                   www.wat.edu.pl

                                        

 
                               2. Akademia Marynarki  Wojennej

                                   ul. Jana Śmidowicza 69
                                   81-103, Gdynia

                                   tel.
261 26 72 35

                                  www.amw.gdynia.pl

                                               

                          3. Akademia Wojsk Lądowych

                              ul. Czajkowskiego 109
                                                          51-147 Wrocław
                                                          tel. 261 658 576
  lub 261 658 151

                                                          www.awl.edu.pl
 
                                             

                               4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

                                  ul. Dywizjonu 303 nr 12
                                  08-521 Dęblin
                                  tel. 261 51 77 33
lub 261 51 71 00

                                  www.wsosp.deblin.pl
 
                                          

                             5. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

                                 ul. Wojska Polskiego 86/90
                                 61-716 Poznań
                                 tel. 261 575 070

                                                          www.spwl.wp.mil.pl